معرفی بازارکار روشنایی

۱ساخت انواع چراغ و پروژکتور
۲ساخت انواع لوستر و آواژور
۳ساخت انواع پایه و برج نوری
۴ساخت درایور و کنترلر
۵ساخت قاب و فریم
۶ساخت المان های ازین بندی
۷ساخت لنز و رفلکتور
۸ساخت تجهیزات جانبی
۹طراحی انواع محصولات روشنایی
۱۰طراحی تجهیزات جانبی
۱۱واردات و صادرات
۱۲طراحی هنری در زمینه روشنایی و نور پردازی
۱۳طراحی تاسیسات الکتریکی روشنایی
۱۴بهینه سازی و هوشمند سازی
۱۵ساخت آزمایشگاه همکار
۱۶نوشتن و ترجمه کردن کتاب، مجله، مقاله
۱۷آموزش مطالب روشنایی نورپردازی
۱۸گپ های موجود در بازار روشنایی
۱۹عناوین اولویت تحقیقاتی وزارت نیرو
۲۰نصب تجهیزات روشنایی و نورپردازی
۲۱طراحی و ساخت نرم افزار و اپ
۲۲طراحی و ساخت لوازم اندازه گیری روشنایی و نورپردازی

پیشنهاد شما

اگر بازار کار مرتبطی میشناسید، آن را به اشتراک بگذارید