مطالب آموزشی نورپردازی و روشنایی

مشخصه مواد وقتی نور بر آن بتابد

مشخصه مواد وقتی نور بر آن بتابد

مشخصه مواد وقتی نور بر آن بتابد وقتی نور بر ماده ای مانند شیشه یک پنجره بتابد،سه رویداد مختلف رخ می دهد.بخشی از نور منعکس می شود،بخشی جذب می شود(جذب ماده می شود) و بقیه عبور می کند.این شار نوری به سه بخش  (شار نور انعکاسی)،  (شار نور جذبی)…
درخشندگی L

درخشندگی L

درخشندگی L: شدت نور دیده شده روی سطح را درخشندگی می نامند.آن را با L نمایش داده و واحد آن کندلا بر متر مربع است . درخشندگی واحدی برای اندازه گیری تأثیر روشنایی است که سطح روشن شده روی چشم ایجاد می کند. از چهار کمیت اصلی تعریف شده برای روشنایی، د…
بهره ی روشنایی

بهره ی روشنایی

بهره ی روشنایی برابر نسبت شار نوری خروجی لامپ بر حسب لومن به توان الکتریکی ورودی بر حسب وات است.        شار نوری      (LM) توان الکتریکی ورودی  (W)   نوع لامپ بهره ی نوری رشته ای ۱۲-۱۳ هالوژن ۲۰ فلورسنت و فلورسنت ف…
شدت روشنایی E

شدت روشنایی E

شدت روشنایی E برای توصیف میزان نور تابیده شده به یک سطح،مقدار شار نوری را بر مساحت سطح تقسیم می کنند.در شکل این تعریف به صورت نمونه ترسیم شده است: حاصل تقسیم را با E نمایش داده و شدت روشنایی می نامند.  شدت روشنایی[۱] (لوکس): مقدار نوری است که ا…
شدت نور

شدت نور(I)

شدت نور(I) برای محاسبه توزیع نور در یک سیستم روشنایی (نظیر چراغ) بیان شار نور کافی نیست.بلکه لازم است که توزیع شار نور را در جهات خاص در فضا بشناسیم. مخروطی که در شکل از مرکز لامپ ترسیم شده است یک زاویه فضایی  را نمایش می دهد.زاویه فضایی …
شار نوری (جریان نور)φ

شار نوری (جریان نور)φ

شار نوری (جریان نور)φ   شار نوری[۱]: کل نوری که از یک لامپ به تمام جهات فضا منتشر می شود شاری نوری گویند. یکای سنجش شار نوری لومن (Lumen) است که با حرف یونانی فی (Φ) نشان داده می شود. به این ترتیب برای اینکه بگوییم یک لامپ چه میزان نور می…
تاثیر نور بر بدن انسان

تاثیر نور بر بدن انسان

تاثیر نور بر بدن انسان عامل اصلی دیده شدن اشیا نوری است که از سوی آن ها بر چشم ما تابیده می شود. شبکیه چشم،همانند پرده تصویر نمایش است.شبکیه از ۱۳۰ میلیون سلول بینایی تشکیل شده است که نسبت به نور حساس هستند. سلول های حساس بینایی ۲ دسته هستند:۱-سلول …
آشنایی با ماهیت نور

آشنایی با ماهیت نور

آشنایی با ماهیت نور طبق نظریه پلانک چنانچه به الکترون های یک ماده انرژی داده شود از تراز اصلی خود خارج شده و به تراز بالاتر انرژی انتقال می یابد. حال اگر این الکترون ها که تمایل به بازگشت به تراز اصلی خود را دارند انرژی خود را از دست بدهند و به…
آموزش تفاوت نورپردازی با مهندسی روشنایی

گذری بر تفاوت نورپردازی با مهندسی روشنایی

گذری بر تفاوت نورپردازی با مهندسی روشنایی بدون شک مهمتدرین حس ما بینایی است از این رو مهندسی روشنایی دارای اهمیت است.اگر اصول این مهندسی به درستی رعایت نشود.می تواند مشکلاتی نظیر خستگی چشم،نقص بینایی،تصادف های ناشی از کمی نور یا درخشندگی و چشم زدگ…