دستگاه اسپکترورادیومتر طیف سنج نور

دستگاه اسپکترورادیومتر طیف سنج نور   برای اندازه گیری بیناب نور در تابش روشنایی منابع به طور عمومی از دستگاه اسپکترورادیومتر1 استفاده میشود. دستگاه مذكور قادر است با فیلتر نمودن نور منابع در طول موجهای معین با باند باریک، مقادیر نسبی و مجموع تابش در بیناب نور مرئی و حتی محدوده های قبل و بعد […]

کره اولبریخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر

کره اولبریخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر   شارنوری که با نماد∅نمایش داده میشود میزان نوری است که توسط یک منبع روشنایی در واحد زمان در فضا پخش میشود.واحد شار نوری لومن است. اندازه گیری کمیت های نوری ، فوتومتری نامیده می شود که در طی تاریخ مهندسی روشنایی پیشرفت های قابل ملاحظه ای کرده […]

تکنیک نورپردازی wall washing

تکنیک نورپردازی wall washing   نورپردازی با وال واشر یکی از مزایای بارز این محصولات این است که وال واشرها مجهز به لنزهایی با درجات مختلف هستند که به همین دلیل  شدت نور بالایی را در خروجی خود پدید می آورند. از این رو به سادگی می توانند نظر بیننده را به خود جلب کرده و […]

تکنیک نورپردازی Up lighting

تکنیک نورپردازی Up lighting   این روش که یکی از متداول ترین انواع نورپردازی در محوطه های باز است، شامل تابش نور به سوژه از سطح زمین می شود. در نورپردازی به بالا نور منابع نوری به تعداد یک یا بیشتر در کف زمین و نزدیک به پایه جسم مورد نورپردازی قرار گرفته و نور […]