تخصص:

• مشاور ، طراح و مجری روشنایی و نورپردازی

• طراحي استاندارد سیستم روشنایي معابر، محیطهای شهری، فضای سبز و پارکها، تونلها

• طراحی بهینه سیستم های روشنایی

• طراحی سیستم روشنایی با سولار

• طراحی تاسیسات الکتریکی و bms روشنایی

• طراحی و ساخت چراغ های led

تسلط بر عناوین زیر:

1.      مفاهیم پایه روشنایي

2.      مدیریت مصرف و کاهش تلفات در تأمین روشنایي(نگرش صرفه جویي در طراحي روشنایي)

3.      استانداردهای روشنایي و دستورالعمل ها(نشریه 614)

4.      منابع جدید تولید نور (لامپ ها و ال ای دی ها و …)

5.      مشخصه های فتومتریک و پخش نور چراغ ها

6.      اندازه گیری روشنایي، کنترل کیفیت تجهیزات روشنایي

7.      تأثیر روشنایي در ایمني و امنیت اجتماعي

8.      اثرات زیست محیطي روشنایي(آلودگي روشنایي و محیط زیست)

9.      بهداشت و سلامتي در تأمین روشنایي و آلودگي نوری(آلودگي نوری و سلامتي)

10.   نور و زیبایي و تأثیر آن بر مبلمان شهری (روشنایي معماری)

11.   مدیریت و کنترل شبکه های روشنایي معابر(بهینه سازی روشنایي معابر)

12.   نرم افزارهای طراحي و محاسبات مربوط به روشنایي

13.   کاربرد انرژی های نو در تأمین روشنایي و استفادة بیشتر از نور طبیعي

14.   .اصلاح و تعدیل شبکه های روشنایي و طرح های جامع بهینه سازی

15.   تجهیزات جانبي چراغ و شبکه های روشنایي و نحوة کنترل کیفیت آن ها

16.   شبکه ها و سیستم های هوشمند روشنایي

17.   طراحي روشنایي در محیط های صنعتي

18.   طراحی و ساخت چراغ های دکورتیو

19.   طراحی و نورپردازی المان های شهری

به ما ایمیل بفرستید