نوشته‌ها

بهره نوری (Efficacy)
,

بهره نوری (Efficacy)

بهره نوری (Efficacy)       بهره نوری (Efficacy) نسبت شار نوری کل یک لامپ به توان به توان مصرفی اش را که بر حسب لومن بر وات بیان می شود، بهره نوری می نامند. در لامپ فلورسنت و تخلیه گازی باید به هنگام تعیین بهره، توان بالاست و ک…