نوشته‌ها

ضریب بازتاب ( Reflectance)
,

ضریب بازتاب ( Reflectance)

ضریب بازتاب ( Reflectance)     ضریب بازتاب ( Reflectance) نسبت شار منعکس شده از یک سطح به شار تابیده شده به آن را ضریب انعکاس می گویند. ضریب انعکاس درصد نوری را نشان می دهد که از سطح بر می گردد. اختلاف بین شار نور تابیده به …