نوشته‌ها

شدت روشنایی (illuminance)
,

شدت روشنایی (illuminance)

شدت روشنایی (illuminance) شدت روشنایی (illuminance) چگالی سطحی شار نوری تابیده شده به یک سطح را شدت روشنایی می نامند که بر حسب لوکس سنجیده می شود. میزان شدت روشنایی برای کاربرد های مختلف نوردهی پیشنهاد شده است. این پیشنهادات بر اساس دقت و پیچیدگی کار…
لوکس متر هوشمند برای بهینه سازی انرژی الکتریکی در روشنایی

لوکس متر هوشمند برای بهینه سازی انرژی الکتریکی در روشنایی

لوکس متر هوشمند برای بهینه سازی انرژی الکتریکی در روشنایی                                                                                                                                                                                       …