نوشته‌ها

درك لکوربوزیه از نور که منجر به تحولی عظیم در معماری با نور شد

درك لکوربوزیه از نور که منجر به تحولی عظیم در معماری با نور شد

درك لکوربوزیه از نور که منجر به تحولی عظیم در معماری با نور شد مي‌توان نگاهي به پروژه‌هاي اوليه این معمار داشت كه از تغيير جهت تاريكي به فضايي باسيلي از نور خورشيد و نماهاي گسترده مشخص را دربر مي‌گيرند. در اين پروژه از سوي ديگر، مانند اثر ديگ…