نوشته‌ها

نورپردازي-نور-طبيعي-معماری نور-طراحی نور

ضرورت نورپردازی با نور طبيعی در عصر الكتريسته

ضرورت نورپردازی با نور طبيعی در عصر الكتريسته به لحاظ استدلالی"نورپردازی" به عنوان يك مبحث مهم در معماری معاصردرسطح وسيعي با ريشه‌شناسي و مفروضات نورپردازی مصنوعي تعيين مي‌شود و از اين‌رو با تمام علم و فناوري كه حول آن ايجاد شده حكم به قابلیت بیشبی…