نوشته‌ها

درخشندگی (luminance)
,

درخشندگی (luminance)

درخشندگی (luminance)   درخشندگی (luminance) درخشندگی عبارت است از نسبت شدت نور منبع (یا شیء بازتابنده نور) به مساحت بخش تابنده منبع (یا مساحت آن بخش از شی که نور را باز می تاباند) هرچه سطح درخشان کوچکتر باشد، درخشندگی آن بیشتر است. د…