نوشته‌ها

کره اولبریخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر
,

کره اولبریخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر

کره اولبریخت کره جمع کننده و اسپکتروفتومتر   شارنوری که با نماد∅نمایش داده میشود میزان نوری است که توسط یک منبع روشنایی در واحد زمان در فضا پخش میشود.واحد شار نوری لومن است. اندازه گیری کمیت های نوری ، فوتومتری نامیده می شود که در…