لامپ هالوژن Halogen lamp
,

لامپ هالوژن Halogen lamp

لامپ هالوژن Halogen lamp     لامپ هالوژن(Halogen lamp)  برای جلوگیری از تبخیر سطحی فیلامان لامپ التهابی و در نتیجه کاهش بهره نوری، مقداری هالوژن که معمولا ید یا برم است، به حباب وارد می کنند و به این ترتیب لامپ هالوژن به دست می آید. هالوژن…
لامپ التهابی Incandescent Lamp
,

لامپ التهابی Incandescent Lamp

لامپ التهابی Incandescent Lamp   لامپ التهابی (Incandescent Lamp ) در این لامپ یک فیلامان که معمولا از جنس تنگستن است. با عبور جریان الکتریکی گرم می شود و می درخشد. تنگستن مناسبترین ماده برای فیلامان است. زیرا دمای ذوب بالا و انعطاف پذ…
عمر متوسط لامپ (life – average Rated)
,

عمر متوسط لامپ lamp life – average Rated

عمر متوسط لامپ lamp life – average Rated           عمر متوسط لامپ lamp life – average Rated  عمر متوسط معمولا مدت زمانی است که طی آن 50% از لامپ های یک گروه بزرگ از کار می افتد. این مدت زمان را بر حسب ساعت می سنجند. د…
لامپ(lamp)
,

لامپ lamp

لامپ lamp     لامپ lamp سیستمی که انرژی الکتریکی را به نورانی تبدیل کند لامپ نامیده می شود. لامپ ها را معمولا به سه دسته کلی تقسیم می کنند: لامپ التهابی لامپ فلورسنت لامپ تخلیه گازی یک نوع منبع روشنایی مصنوعی است ک…
چراغ و اجزای آن
,

چراغ و اجزای آن

چراغ و اجزای آن       چراغ و اجزای آن چراغ (Luminaire) چراغ دستگاهی است که نور های منتشر شده توسط یک یا چند لامپ را توزیع می کند و یا انتقال می دهد و شامل تمامی قطعات لازم برای  پشتیبانی، نصب و حفاطت لامپ ها است اما مدار ها…
بهره نوری (Efficacy)
,

بهره نوری (Efficacy)

بهره نوری (Efficacy)       بهره نوری (Efficacy) نسبت شار نوری کل یک لامپ به توان به توان مصرفی اش را که بر حسب لومن بر وات بیان می شود، بهره نوری می نامند. در لامپ فلورسنت و تخلیه گازی باید به هنگام تعیین بهره، توان بالاست و ک…
ضریب بازتاب ( Reflectance)
,

ضریب بازتاب ( Reflectance)

ضریب بازتاب ( Reflectance)     ضریب بازتاب ( Reflectance) نسبت شار منعکس شده از یک سطح به شار تابیده شده به آن را ضریب انعکاس می گویند. ضریب انعکاس درصد نوری را نشان می دهد که از سطح بر می گردد. اختلاف بین شار نور تابیده به …
ضریب نمود رنگ (Color Rendering index or CRI)
,

ضریب نمود رنگ (Color Rendering index or CRI)

ضریب نمود رنگ (Color Rendering index or CRI)     ضریب نمود رنگ (Color Rendering index or CRI) مقایسه رنگ اجسام،وقتی که تحت منبع نور مورد نظر قرار دارد و زمانی که تحت منبع نور مبنا قرار می گیرد، با ضریب نمود رنگ بیان می شود. برای تع…
دمای رنگ (correlated color temperature or CCT)
,

دمای رنگ (correlated color temperature or CCT)

دمای رنگ (correlated color temperature or CCT)   دمای رنگ (correlated color temperature or CCT) دمای رنگ یک منبع نور برابر است با دمایی که در آن ، رنگ تابشگر سیاه کامل مشابه با رنگ منبع نور مورد نظر باشد منابع نوری از نظر دمای رنگ به سه …
شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران
,

شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران

شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران     شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران   ردیف نوع فضا شدت روشنای متوسط (لوکس) حداقل مقدار شاخص نمود رنگ ح…