نوشته‌ها

دستگاه اسپکترورادیومتر طیف سنج نور
,

دستگاه اسپکترورادیومتر طیف سنج نور

دستگاه اسپکترورادیومتر طیف سنج نور   برای اندازه گیری بیناب نور در تابش روشنایی منابع به طور عمومی از دستگاه اسپکترورادیومتر1 استفاده میشود. دستگاه مذكور قادر است با فیلتر نمودن نور منابع در طول موجهای معین با باند باریک، مقادیر نسبی و مجموع ت…