نوشته‌ها

شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران
,

شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران

شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران     شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی در مکان های مختلف بر اساس استاندارد ایران   ردیف نوع فضا شدت روشنای متوسط (لوکس) حداقل مقدار شاخص نمود رنگ ح…