نوشته‌ها

کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی

کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی

کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی   فراخوان ارسال مقاله   با توجه به اهمیت موضوع توسعه و ترویج صحیح علوم و مهندسی و ضرورت تبادل نظر منظم صاح…